Verkoop van onroerend goed per e-mail: eindelijk schot in de zaak?

Ga terug

Begin vorig jaar raasde er een kleine storm door vastgoedland nadat uitlekte dat het Hof van Beroep in Antwerpen in een arrest van december 2016 een verkoopovereenkomst van een onroe- rend goed die tot stand kwam via e-mail naar de prullenmand verwees. Een arrest met verregaande consequenties voor de vastgoedsector en dus richtte CIB Vlaanderen een schrijven aan minister van Digitale Agenda De Croo, minister van Justitie Geens en minister van Consumentenzaken Peeters. Na een klein jaar van lobbywerk door CIB Vlaanderen lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Wanneer de oplossing te verwachten valt, blijft echter nog gissen.

 

Het Hof van Beroep te Antwerpen baseerde destijds haar oor- deel op de Wet op de Elektronische Handel. Die bepaalt hoe een contract via elektronische weg tot stand kan komen. Maar de relevante bepalingen zijn niet van toepassing op contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, behoudens huurrechten. Volgens het Hof van Beroep volgt hieruit dat ‘een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed niet tot stand kan komen via elektronische weg’. Meer zelfs, e-mails kunnen evenmin gebruikt worden als een begin van bewijs door geschrift om aan te tonen dat er een akkoord was over prijs en goed.

De consequenties voor de sector zijn verregaand. Noch de koper, noch de verkoper kan aan de hand van mailverkeer bewijzen dat de verkoop is gerealiseerd. Zij kunnen enkel papieren do- cumenten aanwenden. Hetzelfde geldt voor inzonderheid de Antwerpse en Limburgse vastgoedmakelaars. Want de andere vastgoedmakelaars ressorteren onder het werkingsgebied van andere hoven van beroep. En die zijn zeker niet altijd dezelfde mening toegedaan als het Hof van Beroep te Antwerpen. Zo heeft het Hof te Gent in eerdere arresten bijvoorbeeld een SMS wel als een begin van bewijs door geschrift in aanmerking ge- nomen. Dergelijke gedifferentieerde rechtspraak zorgt natuurlijk voor rechtsonzekerheid.

Aanpassingen wetboek

In een eerste reactie in de media gaf minister De Croo aan elk regelgevend initiatief inzake de modernisering van de regelgeving te ondersteunen. Ook minister Geens wees erop dat het bewijs- recht in burgerlijke zaken diende aangepast te worden aan de technologische ontwikkelingen en hij verwees ook door naar de FOD Economie onder de bevoegdheid van minister Peeters. In een recent schrijven aan CIB Vlaanderen laat de minister van Economie en Consumentenzaken nu weten dat zijn administratie de nodige voorbereidingen aan het treffen is om het Wetboek economisch recht aan te passen.

“In het kader van het arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen heeft de administratie mij bevestigd dat zij, op vraag van minister De Croo die bevoegd is voor de Digitale Agenda, een herziening van een aantal bepalingen van boek XII van het Wetboek van eco- nomisch recht aan het voorbereiden is, waaronder een wijziging van het artikel XII.16. Zodoende moet de functionele equivalentie tussen geschreven overeenkomsten en overeenkomsten die via digitale weg tot stand zijn gekomen, worden gewaarborgd en zal de rechtsregel kunnen aansluiten bij de mogelijkheden die de huidige communicatiemiddelen bieden. Daar ik zowel bevoegd ben voor economie als voor consumenten, moet ik waken over het even- wicht in de relatie tussen de marktactoren. De voorziene aanpas- singen zullen mijn steun krijgen als dit evenwicht wordt verzekerd”, laat minister Peeters in een schrijven aan CIB Vlaanderen weten.

Duidelijkheid

Met andere woorden, er lijkt eindelijk schot in de zaak te komen na bijna een jaar wachten. De grote vraag blijft echter, en daar is tot op dit moment geen duidelijkheid over, wanneer de beloofde herziening doorgevoerd zal worden. Wij zullen als beroepsorganisa- tie druk op de ketel blijven zetten en hopen op een snel resultaat.

 

Bron: CIB - Jan Jassogne - Afgevaardigd bestuurder CIB Vlaanderen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer wetenVerder gaan